Skip to main content Accessibility

Resous pou fanmi ak defansè yo

Pwoteje dwa elèv imigran yo

« Retounen nan Paj Kay

Nou swete fanmi ak defansè yo byenvini! Men kèk resous pou ede nou konprann dwa elèv yo, dwa paran ak dwa gadyen legal yo ki lye ak sèvis lang ak enskripsyon nan jadendanfan jiska 12yèm ane (K-12) nan lekòl piblik yo. Nou vle nou konprann dwa nou genyen yo ak sa nou ka fè si yon lekòl oswa si yon distri lekòl vyole yo.

Konprann enfòmasyon debaz yo

Pwoteje Dwa Elèv Imigran yo nan yon Edikasyon Piblik: Yon Bwochi pou Fanmi ak Defansè yo

children clapping hands

Bwochi sa a bay yon rezime konsènan lwa federal Etazini yo ki pwoteje elèv ak fanmi yo. Aprè lekti a, nou pral konprann ki sèvis ke lekòl ak distri lekòl yo dwe bay elèv ak fanmi k ap aprann Anglè, ki imigran, ki andikape, oswa ki nan sitiyasyon sanzabri. Epitou nou pral aprann kèk fason pou reyaji si yon lekòl oswa yon distri lekòl ap vyole dwa nou yo.

Telechaje ti liv la (PDF)


Istwa Enskripsyon Patli ak Hugo: Yon defansè familyal pou Dwa Yo nan Lekòl

illustration of children at school

Lè yon lekòl oswa yon distri p ap swiv lwa a, li ka difisil pou konnen sa nou ka fè pou defann fanmi nou. Nan istwa sa a, yon manman ak yon pitit gason – Patli ak Hugo – genyen difikilte pou enskri Hugo nan lekòl segondè ak pou fè nouvo lekòl li a ba l sèvis lang ak sèvis edikasyon espesyal. Epitou zanmi Hugo a ki se Daniel, li genyen difikilte pou enskri akoz yon sitiyasyon lavi ki enstab. Pandan tout istwa a, nou eksplike sa nou ka fè si yon moun tonbe nan yon sitiyasyon ki sanble ak sitiyasyon sa. Avèk detèminasyon, Patli fè Hugo ak Daniel jwenn sèvis yo bezwen yo pou yo ka pwofite epi patisipe konplètman nan nouvo kominote lekòl yo a.

Telechaje istwa a (PDF)


Lèt Defans yo

Si y ap vyole dwa nou yo epi nou te deside aji, nou ka itilize lèt sa yo pou enfòmè lekòl la oswa distri lekòl la konsènan responsablite legal yo genyen anvè fanmi nou. Chak nan kat lèt sa yo konsantre sou yon pwoblèm espesifik epi li mande lekòl la oswa distri a pou deside pou rezoud li. Klike sou lyen ki anba a pou wè lèt yo epi aprann plis sou kilè n ap voye yo chak.


Rezoud plis pwoblèm ki konplèks oswa pwoblèm regilye

Lèt demann pou enskripsyon

Defansè ak avoka k ap travay avèk yon fanmi ki kontinye ap fè fas ak vyolasyon dwa kapab panse pou voye yon lèt demann anvan yo kòmanse pwosè kont yon distri lekòl ki pa kowoperatif. Men yon echantiyon lèt la ki soti nan Southern Poverty Law Center pou yon sipè-entandan nan yon lekòl nan Florid la. Li bay yon egzanp pou konfime dwa yon elèv pou enskri nan distri lekòl la selon lwa eta a ak lwa federal la.

Telechaje lèt la (PDF)


Pwoteje Dwa Elèv Imigran yo pou yon Edikasyon Piblik: Yon Gid pou Fanmi ak Defansè yo

child holding a sign that says 'justice'

Si nou te revize resous ki anwo yo epi n ap chèche aprann ak plis detay konsènan lwa ki pwoteje dwat elèv yo, paran ak gadyen legal yo nan lekòl la, tanpri ale nan gid an Anglè nou an.

Telechaje gid la (PDF)


Resous ki soti nan Southern Poverty Law Center

Google Tradiksyon pou telefòn entelijan

Aplikasyon tradiksyon ak transkripsyon yo pa yon ranplasan pou tradiksyon ki presi ak pou entèpretasyon ki kalifye ke ou ta dwe resevwa de lekòl timoun ou an. Pa genyen okenn aplikasyon ki bay 100% presizyon. Sepandan, aplikasyon sa yo ka itil nan lavi chak jou yo. Aplikasyon Google Tradiksyon an pèmèt ou tradwi tout paj tèks yo pandan w ap pase kamera telefòn entelijan ou an sou sa ou swete tradwi a. Epitou li ka koute Anglè vèbal epi bay yon transkripsyon ekri nan lang ki seleksyone a. Mòd konvèsasyon aplikasyon an entèprete diskou awotvwa ant oratè yo nan diferan lang.

Telechaje app a: Android | iOS


Resous Depatman Edikasyon Etazini an (DOE) disponib nan anpil lang

DOE genyen anpil resous ki itil pou fanmi yo nan divès lang. Dekouvri yo isit la.


Konekte!

Si oumenm oswa yon lòt moun ou konnen ap fè fas ak vyolasyon dwa nan enskripsyon yo, ak dwa pou jwenn aksè nan lang nan lekòl piblik K-12 yo, nou vle tande nou. Si nou te eseye defann fanmi nou epi vyolasyon yo kontinye, tanpri rele nou gratis apati 9 a.m. jiska 4 p.m. Lendi-Vandredi:

1-800-591-3656
Southern Poverty Law Center

« Retounen nan Paj Kay


Construction Notice

This page of our website is currently under construction. Resources for families and advocates in this language coming soon.

We uxaq web’ katajin kab’an unuk’maxik kamik. Le patanib’al chi kech ajupaja xuquje’ tob’anelab’ pa we ch’ab’al man naj ta chik kak’oji’ waral.

Jt-xaq u’j lu tej qeya q-sitio web lu xi’na tb’aj b’inchet ja’la. Qaj aq’masab’ te chej najaj ex qaj klol toj ja yol lu ch’ixk’a chul te tu’ chkub’ ten naj.

Pahina to lidan wan sitio web anuhan wele adügünua. Idahani haun iduheñe hama ha idahatiña mutu lidan iñeñei to madise.

Ang pahinang ito ng aming website ay kasalukuyang ginagawa. Mga mapagkukunan para sa mga pamilya at tagapagtaguyod sa wikang ito sa lalong madaling panahon.

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇਹ ਪੇਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

هذه الصفحة من موقعنا حاليًا قيد الإنشاء. قريباً موارد للعائلات والمحامين بهذه اللغة.